Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: 2016

Dom Kultury +

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2016 roku realizowało projekt „Autonomiczna kultura” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016”. Projekt ten jest ważny ponieważ zmienił nasze podejście do tworzenia oferty kulturalnej oraz nawiązywania partnerstwa. Pozwolił na dotarcie do grup społecznych, takich jak młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne i osoby dorosłe mieszkające na obszarach miejskich.

W pierwszej części projektu:

1. Przeprowadziliśmy diagnozę identyfikującą zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców gminy Kwilcz (wypracowaliśmy własne narzędzia diagnostyczne, organizując 18 spotkań diagnostycznych na terenie całej gminy, przeprowadzając 122 wywiady diagnostyczne, 3 spotkania warsztatowe dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, sporządzając raport z przeprowadzonej diagnozy);

2. Opracowaliśmy i udostępniliśmy do wiadomości publicznej zasady wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających;

3. W oparciu o zasady, dokonaliśmy wyboru 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości;

4. Z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych CKiE stworzyliśmy wraz z autorami wybranych inicjatyw plan ich wspólnej realizacji.


Projekt miał na celu:

 1. Integrację środowiska i wzmocnienie wzajemnych relacji poprzez zaangażowanie do realizacji inicjatyw lokalnych
 2. Poszerzenie oferty kulturalnej w regionie. Dzięki nowym pomysłom i zaangażowaniu osób stworzyliśmy łatwiejszy dostęp do kultury.
 3. Dotarliśmy z edukacją kulturalną do grup nie korzystających z oferty CKiE. Realizacja inicjatyw bezpośrednio przez mieszkańców Gminy Kwilcz umożliwiła dotarcie i zaangażowanie grup do tej pory nie angażujących się w życie kulturalne Kwilcza.
 4. Zaktywizowaliśmy i zainspirowaliśmy zachowania twórcze, dając impuls do dalszego rozwoju.
 5. Rozwinęlismy oddolne inicjatywy społeczne, poprzez udział w realizacji inicjatyw lokalnych wolontariuszy.

Rezultaty jakie zostały osiągnięte:

 1. Zrealizowaliśmy 7 inicjatyw lokalnych na terenie gminy Kwilcz.
 2. Zdobyliśmy doświadczenia we wspólnej realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze społecznością lokalną.
 3. Została pobudzona aktywność społeczności lokalnej.
 4. Wpłynęliśmy na rozwój kapitału społecznego i kulturowego.
 5. Wdrożyliśmy nowe praktyki w zarządzaniu instytucją kultury oraz współpracą z mieszkańcami.
 6. Wzmocniliśmy rolę Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.
 7. Wprowadziliśmy nową jakość oferty kulturalnej.
Poniżej załączam zdjęcia z bibułkowych warsztatów w Upartowie.